Încheiat azi 30.06.2021, cu ocazia afișării actului: ”privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului Administratorului Drumului pentru efectuarea lucrărilor aferente rețelelor tehnicoedilitare
realizate pe proprietăți aparținând domeniul public al comunei Glodeni și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarelor, spațiilor verzi” pe avizierul Comunei Glodeni,
localitatea Glodeni nr. 133, județul Mureș și pe pagina de Web al primăriei www.primariaglodeni.ro secțiunea transparență decizională.