Serviciul impozite și taxe persoane fizice

Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale

- Declarație clădiri pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice ( Model 2016 ITL-001 ) 
Anexa nr. 105 la – Declaraţia fiscală - Model 2016 ITL-001 (pentru rezidenţii din state membre UE care deţin clădiri în România); Codul de Identificare Fiscală obținut de la Administrația Finanțelor Publice
- act de identitate proprietari sau în cazul împuterniciților ( împuternicire notrială și copie carte de identitate)
- act de dobândire original și copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de moștenire, de schimb, convenţie, act de adjudecare, închiriere, concesiune, folosinţă,  etc., după  caz);
- extras de carte funciară actualizată
- în cazul clădirilor nou construite sau la care s-au efectuat lucrări de modernizare, extindere sau reamenajare) se mai depun în copie: schițele clădirii pe nivele, plan de situație, certificat de urbanism, autorizaţia de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor din autorizaţia de construire și declaraţia cu valoarea reala a lucrărilor;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul

Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri nerezidențiale și mixte

- declarație fiscală – Model 2016 ITL-001 - raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, conform standardelor de evaluare la data întocmirii evaluării, care reflectă valoarea impozabilă a clădirii, la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă sau contract de vânzare-cumpărare dacă clădirea a fost dobândită în ultimii cinci ani sau procesul verbal de recepție în cazul clădirilor nou construite în ultimii cinci ani
-act de identitate proprietari sau în cazul împuterniciților (împuternicire notarială și copie carte de identitate)
- extras de carte funciară, în cazul în care raportul nu conține acest document
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

Scoaterea din evidența fiscală clădiri

- cerere privind scoaterea din evidența fiscală
- act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( împuternicire notrială și copie carte de identitate)
- act de înstrăinare - original și copie (contract de vânzare-cumpărare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, după caz);
- în caz de demolare totală sau parţială se mai depun în copie: autorizaţia de demolare, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor prevăzute în autorizaţia de demolare;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

Stabilirea impozitului/taxei pe teren

Declarare teren pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice
- Declaraţia fiscală - Model 2016 ITL 003;
- act de identitate proprietari sau în cazul împuterniciților ( împuternicire notrială și copie carte de identitate)
- anexa nr. 106, la declaratia fiscala - Model 2016 ITL 003 pentru stabilirea impozitului pe teren-persoane fizice, pentru rezidenții din alte state membre ale Uniunii Europene care dobândesc proprietatea unui bun imobil în România, Codul de Identificare Fiscală  obținut de la Administrația Finanțelor Publice
- act de dobândire - original și copie (contract de vânzare-cumpârare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, închiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, după caz);
- extras de carte funciară;
- dovada înregistrării la Registrul agricol în cazul în care terenul este extravilan, sau este intravilan cu alta categorie de folosință decât curți-construcții
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

Scoaterea din evidența fiscală teren

- cerere privind scoaterea din evidența fiscală
- act de identitate proprietari sau în cazul împuterniciților ( împuternicire notrială și copie carte de identitate)
- act de înstrăinare - original și copie (contract de vânzare-cumpărare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, închiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, etc. – după caz);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport

- Declarație fiscală pentru stabilirea mijloacelor de transport persoane fizice - Model 2016 ITL 005;
- act de identitate proprietari sau în cazul împuterniciților ( împuternicire notrială și copie carte de identitate)
- act de dobândire - original și copie (factura, contract de vânzare-cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, contract de leasing, act de adjudecare etc.);-5 exemplare
- carte de identitate - original și copie;
- copie dupa certificatul fiscal de la vănzător în cazul în care nu se dobăndește în baza contractului de vănzare- cumpărare
- în cazul în care sunt documente în altă limbă decât limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- numar de inregistrare din Registru de Evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, înscris pe actul de înstrăinare de către Primăria unde își are domiciliul vânzătorul
- proces-verbal de predare primire a mijlocului de transport, în cazul leasingului;
- atestat tehnic emis de Registrul Auto Roman, pentru vehicule înregistrate
- copie talon pentru vehiculele înregistrate (se va depune ulterior declarării);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

Scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport

- declarare înstrăinare/casare mijloace de transport pentru scoaterea din evidența fiscală – persoane fizice Model 2016 ITL 054;
- declaraţie fiscală de scoatere din evidență - Model 2016 ITL 016;
- act de înstrăinare - original si copie (factura, 5 exemplare in original al contractului de vanzare-cumparare model 2016 ITL 054, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare, act de dezmembrare, raport de casare, dovada  radierii din circulatie etc.);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

Eliberare certificat de atestare fiscală

- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice - Model 2016 ITL 010;
- împuternicire, delegaţie
- în cazul în care se cere certificat fiscal pentru dezbaterea succesiunii : certificatul de deces ; actul doveditor al calității de moștenitor (certificat de naștere, căsătorie, etc.)
- act de identitate - copie.


Serviciul impozite și taxe persoane juridice

Eliberare certificate de atestare fiscală

- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice - Model 2016 ITL 012;
- Extras de carte funciară în cazul în care Certificatul de atestare fiscală se solicită pentru teren sau clădire
- Carte de identitate a vehiculului și Certificatul de înmatriculare în cazul în care Certificatul de atestare fiscală se solicită pentru mijloacele de transport
- împuternicire, delegaţie
- act de identitate - copie.

Înregistrare în evidența fiscală

Sunt necesare urmatoarele documente:
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (original şi copie
- Inregistrarea la grefa Tribunalului – pentru asociatii, fundatii, ONG, etc.

Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice

- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 002
- act de dobândire - original și copie (contract de vânzare-cumpărare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, închiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, etc. după caz);
- registrul jurnal listat din programul contabil, cuprinzând nota contabila cu înregistrarea în contabilitate;
- balanţă contabilă aferenta lunii în cauză;
- în cazul clădirilor nou-construite sau la care s-au efectuat lucrări de modernizare, extindere sau reamenajare) se mai depun în copie: autorizaţia de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor din autorizaţia de construire și declaraţia cu valoarea reală a lucrărilor;
- extras de carte funciară – dacă se deţine;
Anexa nr. 2 la - Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 002 (pentru rezidenţii din state membre UE care deţin clădiri în România);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul. 

Reevaluarea clădirilor

- Raport de reevaluare întocmit de un evaluator autorizat, conform standardelor de evaluare la data întocmirii evaluării, care reflectă valoarea impozabilă a clădirii, la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă, şi nu se înregistrează în evidenţele contabile
- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 002
- Balanța contabila de verificare a lunii decembrie
- Registru imobilizări la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă.

Scoaterea din evidența fiscală clădiri

- cerere privind scoaterea din evidența fiscală
- act de înstrăinare - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, după caz);
- in caz de demolare totală sau parţială se depun în copie: autorizaţia de demolare, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor prevăzute în autorizaţia de demolare;
- registrul jurnal listat din programul contabil, cuprinzând nota contabila privind descarcarea din contabilitate;
- balanţă contabilă aferenta lunii in cauza;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

Stabilirea impozitului/taxei pe teren

- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 004;
- act de dobândire - original și copie (contract de vânzare-cumpărare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, închiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, după caz, etc.);
- plan de situaţie;
- schiţă cu suprafeţele ocupate la sol de clădire;
- extras de carte funciară – dacă se deține;
- dovada inregistrării la Registrul agricol în cazul în care terenul este extravilan, sau este situate în intravilan, având altă categorie de folosință decât curți-construcții
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.